Navarathri 2014 recipes

Navarathri 2014 recipes

verkadalai-sundal-recipe கொண்டகடலை-சுண்டல் Sweet sundal recipe pasi paruppu sundal recipe Rajma sundal recipe Channa dal sundal recipe    semiya kesari rava kesari paal kesari kalkandu pongal சக்கரைப் பொங்கல்  thengai-payasam-with-rice ulundu vadai recipe puliyogare recipe 1 thayir-sadam-தயிர் சாதம்  coconut rice lemon+rice-recipePuli aval Lemon aval Puli idiyappam pepper idiyappam

Monday, November 29, 2010

chilli-paneer-dry-recipe
      Few weeks back I realized I make only few repeated paneer dishes at home which we all got bored ofRolling Eyes…Then when I saw this easy Chilli paneer recipe in a cookbook I borrowed from library,I just cant wait to try itHee hee,it was very simple yet one of the favourite style of recipe which my kid Hiroloves…He loves Indo Chinese fusions like Gobi manchrian etc..etc..He enjoyed it a lot as I expectedBatting Eyelashes..
chilli-paneer-dry

CHILLI PANEER (DRY) RECIPE | PANEER RECIPES

Labels: , , , ,

Thursday, November 25, 2010

    DSC_0831

   This is also one of the thing I learnt from my SIL here in Singapore. This is the first snack I learnt to make of my own,that too a different cuisine,when I came newly to Singapore. I proudly make this when our relatives visit us…Whistling Very simple to make starter and can make pre preparations and  do in a jiffy after the guest comes. All you need is patience and free time!!

VEGETABLE SPRING ROLLS, CARROT JUICE

Labels: , ,

Saturday, November 20, 2010

Savoury Idiyappam variety

Idiyappam is our family favourite… My kid and my hubby loves the simple sweet idiyappam mixed with sugar and coconut though.. But I love the savoury versions better and don’t even touch the sweet versionSarcastic smile. I love all the tangy version like lemon,tamarind… And this one too… My  mom makes this for dinner and she makes 3 varieties –sweet/this mild paruppu idiyappam /tangy version. Since I make idiyappam for breakfast always,I either make only sweet or with tangy version. This version of paruppu idiyappam takes some work,so I make in weekend mornings. Its healthy too.

PARUPPU IDIYAPPAM - IDIYAPPAM VARIETIES

Labels:

Monday, November 15, 2010

Mango sago dessert
     My hubby is not so foodie,he will eat whatever I cook,he has no expectations,obligations regarding food…When I ask him what do you want for dinner/lunch or anything specific you want-his answer will always be ‘as you like/as per your wish/anything is fine for me’. It will be once in a blue moon when he asks me something.
     Most of the time it would be Kesari Raised EyebrowThat blue moon came a month back,when he had this Mango Sago with his colleague in a food court near his office one evening. He told me he liked it very much and even managed to tell me the ingredients and the way to make. I was postponing as mango season just passed, but yesterday when I saw gundu mangoes in Fairprice, I took one,determining instantly to try that out and treat my man ;)
    I google-d for the recipe for reference,still came out with a simpler way than else where…Winkingthats coz for my convenience and ease .Its an easy to make,mild sweet pudding/dessert,has to be served chilled…!
Mango sago dessert

Mango sago recipe

Recipe Cuisine: Oriental  |  Recipe Category: Dessert
Prep Time: 1 hr soaking time    |  Cook time: 15 mins    Serves: 3

Ingredients

Ripe mango  1 big sized(1 & 1/2 cup approx.) 
Sago(small)  1/4 cup 
Condensed milk  1/2 cup 
Milk  1/2 cup 
Sugar  If needed 2-3 tsp 

Method

 1. Soak sago for an hour. Wash it to remove excess starch before and after soaking process.I used the small ones,not too very small variety also,size of black pepper.
 2. Soaked sago
 3. Boil enough water first and add the soaked sago and cook until its soft and translucent.Boil
 4. Drain water in strainer and wash it under running tap water to wash out the excess starch. Wash
 5. Chop the mangoes (no skin) and reserve finely chopped mango pieces(1/4 of a mango) for garnish. Mango,condensed milk,milk
 6. Blend rest of the mango pieces with condensed milk and milk,sugar if desired to a smooth paste. Ground paste
 7. Add more milk if you want to change the consistency.Transfer to a bowl,add the cooked sago.Add sago
 8. Mix well and keep refrigerated. Garnish with chopped mangoes just before serving.Mixed well

Notes

 • The original recipe uses evaporated milk and sugar. I replaced with condensed milk.
 • If you want you can add mango juice too in this.
 • Adjust the sweet according to your taste and I used low fat milk and low fat condensed milk.

Tastes great when served chill,enjoy the awesome texture of sago and mango combo!
  Mango sago - dessert/ pudding

MANGO SAGO RECIPE (MANGO SAGO PUDDING RECIPE)

Labels:

Wednesday, November 10, 2010

SEV POORI
       
 I have an endless love towards chat items… Right from my childhood days I love all the chat items… And after long time I tried this today,a real treat for my taste buds!! I referred vah chef for the puri recipe and Priya’s blog for sweet chutney.


SWEET CHUTNEY

SWEET CHUTNEY

INGREDIENTS

Dates(de seeded) 12-14 nos.
Tamarind 1 tblsp tightly packed
Jaggery 1 tblsp
Red chilli powder 3/4  - 1 tsp
Chat masala 3/4 tsp
Jeera,roasted and powdered 1 tsp
Salt and water As needed

Method:

 1. Pressure cook the dates and tamarind with very little water upto 3 whistles.
 2. Cooked dates and tamarind
 3. Cool down and extract a thick juice from tamarind,grind the dates in to smooth paste..
 4. DSC_0562
 5. Mix the tamarind extract,dates paste,jaggery,water and bring to boil.
 6. Mix,boil
 7. Add red chillie powder,chat masala .
 8. Add red chilli.chat masala
 9. Add the roasted jeera powder lastly and give a boil.
 10. Add powdered jeera
 11. Let the chutney be thick like the tomato sauce in consistency.

Notes

 • You can add raisins along with dates too.
 • Can be stored for a month in refrigerator.

SWEET CHUTNEY

PURI FOR SEV POORI | PANI POORI | DAHI POORI

INGREDIENTS:

Rawa/semolina/sooji 1/4 cup
Maida/all purpose flour 1 tsp
Warm water or Club soda water*(Storngly recommended) As needed
Salt As needed
*Edited to add: I tried with soda water after seeing in few other sites,it is more easier and never fail method,so I recommend using soda water,if in case you dont have soda water, you can use warm water…

METHOD:

 1. Sprinkle warm water/Soda just enough needed and make a crumbly looking sooji as shown in the picture.
 2. Crumbly texture
 3. Then add maida and knead well for 10 minutes and add a tsp of oil towards the end.
 4. Add maida and make dough
 5. The dough should be stiff and smooth,so better be careful while adding water and maida. (adding more maida or water will make the poori chewy).Keep aside for 15 minutes.
 6. Stiff smooth
 7. Roll in the dough on a  clean counter top.Roll very very thin,it was bit hard for me,but still its possible. Cut into small rounds using a lid(I used my mini coffee filter’s lid)
 8. Roll thin and cut into circles
 9. Prick with fork if you dont want the pooris to puff up. Heat oil and fry the pooris over medium flame till crisp.
 10. Puffed crispies

You can store in airtight container for a week.

Pooris for Chaat items

For Making SEV POORI :

Sev poori

Sev Puri recipe

Recipe Cuisine: Indian  |  Recipe Category: Snacks
Prep Time: 5 mins    |  Cook time: 25 mins    Serves: 2

Ingredients


Crispy Pooris  8-10 nos. 
Sev  1/2 cup 
Potato  1 no.,boiled and cubed 
Onion  1/2 ,finely chopped 
Tomato  1/2,finely chopped 
Sweet chutney  2-3 tsp 
Green chutney  2-3 tsp 
Chopped Coriander  1 tblsp 
Chat masala  1/2 tsp 
Lemon juice  1 tsp 

Method

 1. Break the pooris in a plate and sprinkle all the ingredients one by one. I used lemon juice to mix it with onion.
 2. Ingredients Sev pooriPotatoonion tomatoall together

Enjoy a hearty,yummy,delicious SEV POORI !! Consume as soon as you mix...

Sev poori

SEV POORI RECIPE / SEV PURI WITH SWEET CHUTNEY RECIPE

Labels: , ,

Thursday, November 4, 2010

இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்
Catch you all after Diwali!

WISHES

Labels:
Back from school Kids Snacks

pizza   spicy pizza   paneer tikka pizza   bread pizza cups   pasta muffins   pizza-buns-cut   masala buns  puffs   Bread corn rolls   Soya kheema toast   french toast   `aloo toast   chocolate sandwich   butter corn pastacheesy pasta   mac n cheese   1 min microwave cake   corn fritters   quasedilla   hot chocolate   nutella milkshakevanilla milkshake   nutella chapathi   aloo kathi roll   cookies   pancakes   crispy idli fry   cocktail idlies