Navarathri 2014 recipes

Navarathri 2014 recipes

verkadalai-sundal-recipe கொண்டகடலை-சுண்டல் Sweet sundal recipe pasi paruppu sundal recipe Rajma sundal recipe Channa dal sundal recipe    semiya kesari rava kesari paal kesari kalkandu pongal சக்கரைப் பொங்கல்  thengai-payasam-with-rice ulundu vadai recipe puliyogare recipe 1 thayir-sadam-தயிர் சாதம்  coconut rice lemon+rice-recipePuli aval Lemon aval Puli idiyappam pepper idiyappam

Sunday, January 30, 2011

Vegetable-masala-dosa
I had this vegetable masala dosa when I visited Hot chips restaurant here in Singapore. The masala was very different from the usual one and to my eyes I could only see the vegetables cabbage and carrot grated with rich masala. I just love it very much and I know I am going to try it out very soon and I did. My kid too loved this one,definitely I am going to make this often as we eat veggies along with our regular dosa!

SPECIAL VEGETABLE MASALA DOSA (RESTAURANT STYLE)

Labels:

Tuesday, January 25, 2011

paneer-tikka-in-oven
      I have made this few times now in oven and sometimes I make in tawa too.. I got this recipe from a cookery show in Discovery Travel and Living.. Its sounded very simple yet very delicious paneer tikkas. The spiciness level of this recipe is mild. Perfect to make for a party as starter,oven method makes it simple,when you make in bulk and also the pre-preparation can be very well done and kept in advance for this recipe..The chef in the show added only yellow chilli powder(yes,you heard it right,its yellow!!),black pepper and ajwain along with cream. But I have just added few more according to my taste..

PANEER TIKKA IN OVEN

Labels: , , ,

Saturday, January 22, 2011

Instant-oats-idli

I wanted to try instant oats idly for a long time. I used to make a version of this before,by adding a oats as major part in the rava idly,but when I saw the Instant oats idli at sharmis passions,they looked very tempting to try,more over,I wanted to try goduma rava idli too,and this recipe is a double treat for me as it combines both. I love this recipe very much and this tastes very similar to the usual rava idly,more healthy undoubtedly! I made variations a bit to suit my taste buds and convenience..

instant-oats-idly

Instant Oats idli recipe

Recipe Cuisine: Indian  |  Recipe Category: Breakfast
Prep Time: 15 mins    |  Cook time: 15 mins    Makes: 8

Ingredients


Oats(I used quick cook)  1 cup 
Wheat rava(godhumai rava)  1/2 cup 
Curd  1/2 cup 
Vegetables of ur choice  As needed 
Water  1/2 cup+more if needed 
salt  1 tsp(adjust per ur taste) 
Eno fruit salt  1/2 tsp 
Lemon Juice  from 1/2 of a lemon 
Green chillies,finely chopped  2 nos 
Chopped coriander leaves  1 tblsp 
Chopped ginger  1 tsp 


To Temper

Oil 1 tblsp
Mustard 3/4 tsp
Urad dal 1 tsp
Channa dal 1 tsp
Curry leaves 1 sprig

Method:

 1. Dry roast Oats for 3 minutes in medium flame until nice aroma comes.Powder it coarsely after it cools down.
 2. o1-horz
 3. Heat a pan with oil and temper the items in the table ‘To temper’ ,followed by the veggies u decided to add and ginger,green chillies,coriander leaves. Give it a quick fry and add the wheat rava and fry for a minute in medium flame.
 4. o2-horz
 5. Transfer to mixing bowl, add oats,salt,curd,lemon juice,water as required and make a batter,which consistency is similar to our idly batter.(neither too runny nor too thick). Mix well. Add Eno fruit salt just before making idlies and mix well. This will give you a frothy/airy batter which gives a soft spongy idly.
 6. o3-horz
 7. Pour the batter in a greased idly plate and cook just like you cook the regular idlies but for more time,say 10-15 minutes,until done.
 8. o4-horz

Notes

 • I used quacker quick cook oats,you can use any kind of oats and follow the same process
 • I added carrot and sometimes also green peas,you can use the veggies of ur choice and its optional too.
 • Add a pinch of cooking soda if u dont have eno fruit salt.
 • U can use the regular rava also..
 • Adding ginger and coriander leaves gives a great flavour to the idlies.
 • You can adjust the curd quantity.Accordingly adjust water quantity too.

Serve hot with any chutney of your choice.

indian-oats-recipes

Am happy to send this to Event CWF : Oats.. at Priya’s Blog,Originated at Kiran’s blog

INSTANT OATS IDLI | INDIAN OATS RECIPES

Labels: ,

Tuesday, January 18, 2011

sutta-kathirikkai-chutney-1
 
          I love one of the chutney they give in ‘Murugan Idly Shop’,not sure what chutney is that,but once when we went there with my Inlaw and asked my FIL any ideas about the chutney,he told its brinjal chutney. I really love that flavour of mustard and coconut in that chutney. The only sole reason for me going to Murugan idly shop is that chutney,yummy! I always find chance to try that chutney at home and recreate the taste.. I have tried only very few time and still trying… I took a lovely,pretty looking aubergine(brinjals always look lovely and pretty for meBig Grin) to try this chutney. I tried smoking the brinjal directly in the stove and tried this chutney. Since I smoked it,the smoky smell was dominating this time than the mustard or coconut in the chutney. So I thought next time I will try the way as here and see the result. Still,this smell was very unique and good too, my hubby who doesn’t like brinjal(he can eat if its not in its texture) like this very much as the brinjal is ground and only the smoky smell was dominating than the brinjal smell. 

SUTTA KATHIRIKKAI CHUTNEY | SIDE DISH FOR IDLY DOSAS

Labels: , ,

Thursday, January 13, 2011

eggless-chocolate-cake

    One fine day,when we had my hubby’s friend at home for lunch,he bought brownies from ‘Famous Amos’ for us. People wont believe me if I say that was the first time I ever tasted a brownie in my life!!Dont tell anyone. That’s because I have no love towards chocolate and chocolate cakes and all those dark brown stuffs…I just hate them to touchSilly. But the instant I tasted those browniesHee hee,I fell in love with them and I crave for chocolate cakes and brownies now! Then when I was browsing through Sharmi’s Blog,I came through this post,and her intro to the cake –‘this tastes no less than a brownie’ and the looks of the cake pushed me to try,and I tried it in reference to the original recipe and came out super good! The good news is it has no butter and egg!  So I was again waiting for the opportunity to bake this and blog here…I baked this for a bake sale for a good cause in my Kid’s school…This recipe is very popular,I think few of our blogger friends have tried this before and posted too! Still this cake is a must in my blog as I am a beginner in baking.. I must say about the texture,its super soft,spongy and moist..A must try,simple to do yet yummy cakeDrooling.
eggless-chocolate-cake-recipe

EGGLESS CHOCOLATE CAKE RECIPE – MOIST AND SOFT

Labels: ,

Monday, January 10, 2011

lemon-oats-breakfast-indian

This is perfect for the lazy,lemon lover, me Loser..Could be made in jiffy and enjoy it hot! Perfect for bachelor cooking too! We all know the benefits of oats, I have been eating oats for quite few years,though not consistent,but when ever the weight management thought comes in me. Well,that comes every month,Oh go onbut I like oats,I can eat everyday for a meal(break fast/lunch /dinner) for a 4 or 5 days ,but after that I get bored of it. Then forget for a while,then again… goes on and on …Not talking I can say this is perfect for making in a hurry and taste also suits the Indian taste buds. Tangy, spicy!

LEMON OATS | EASY INDIAN OATS RECIPES

Labels: , ,

Wednesday, January 5, 2011

PAAL KOZHUKATTAI
    Paal kozhukattai is one of my hubby’s favourite sweets. I hardly remember the way my mom used to make this sweet,also I was not fond of this before marriage. After we came here to Singapore,when we go yearly to my in-laws place,my MIL made this sweet twice or thrice especially for her son(for me too..hehe). Her way of making is very different and I am determined to learn it from her,when she  makes it next time. This recipe is one I tried from Prema’s Cookbook, which never fails and my hubby loves this version equally as his mom’s.

After long time I made this today and in the evening he is going to get this as surprise, when he is back from officeRed heart.
PAAL KOZHUKATTAI

PAAL KOZHUKATTAI RECIPE ~ WITH COCONUT MILK

Labels: ,
Back from school Kids Snacks

pizza   spicy pizza   paneer tikka pizza   bread pizza cups   pasta muffins   pizza-buns-cut   masala buns  puffs   Bread corn rolls   Soya kheema toast   french toast   `aloo toast   chocolate sandwich   butter corn pastacheesy pasta   mac n cheese   1 min microwave cake   corn fritters   quasedilla   hot chocolate   nutella milkshakevanilla milkshake   nutella chapathi   aloo kathi roll   cookies   pancakes   crispy idli fry   cocktail idlies